top of page

Lovgivning

Medlemsvirksomhedernes produkter fremstilles og markedsføres i henhold til en lang række love, bekendgørelser og myndighedsvejledninger. 

Overordnet skal fremstilling og markedsføring ske i overensstemmelse med Lægemiddelloven og Fødevarelovgivningen. Herunder er angivet link til den overordnede lovgivning, regler og vejledinger, listen er ikke udtømmende. 

Lovgivning og regler for kosttilskud - forvaltes at Fødevarestyrelsen
 

Udpluk af relevant lovgivning ved markedsføring af kosttilskud (opdaterede bekendtgørelser mm findes på fødevarestyrelsens hjemmeside)

 

Generelle bestemmelser i fødevarelovgivningen Fødevareforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) - generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Fødevareloven: 

 

Registrering/autorisation af ny virksomhed Autorisationsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse  om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bemærk, at virksomheder, der indfører eller importerer kosttilskud, særskilt skal anmelde denne aktivitet til Fødevarestyrelsens kontrolenheder.

 

Specifikke bestemmelser vedrørende kosttilskud

Kosttilskudsdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF), om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud.

 

Bekendtgørelsen for kosttilskud

 

 

Kosttilskudsvejledningen

 

 

EU-kosttilskudsdirektivet 

 

 

Anprisningsforordningen 

Anprisninger og mærkning af kosttilskud

Anprisningsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006/EF af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer.

Anprisningsvejledningen 

Fødevareinformationsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne.

 

Mærkningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer.

Mærkningsvejledningen 

 

Kosttilskuddet skal være sikkert at indtage.

Fødevareforordningen:: om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Vejledning om sikkerhedsvurdering af kosttilskud.

 

Tilsætning af vitaminer og mineraler

Kildeforordningen

Næringsstoftilsætningsbekendtgørelsen

 

Berigelsesforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer

 

Tilsætning af andre stoffer end vitaminer og/eller mineraler med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning til kosttilskud

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer eller mineraler til fødevarer.

 

Nye fødevarer eller fødevareingredienser

Novel food forordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser.

 

Fødevaretilsætningsstoffer m.m. i kosttilskuddet (tilsat med teknologisk formål)

Tilsætningsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om fødevaretilsætninger

EU listen over tilsætningsstoffer 

Tilsætningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse  om tilsætninger mv. til fødevarer

 

Enzymer

Enzymforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om fødevareenzymer 

Tilsætningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer.

 

Forurening af ingredienser i kosttilskud

Der er fastsat grænser for forurening af fødevarer fra tungmetaller, pesticider, dioxiner m.m.

Forureningsforordningen: Kommissionens forordning nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer med senere ændringer.

Forureningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 921 af 15. august 2014 om visse forureninger i fødevarer.

Tungmetalforordningen: Kommissionens forordning nr. 629/2008 af 2. juli 2008 som ændring til forordning nr.1881/2006 af maksimumgrænser for visse kontaminanter i fødevarer.

 

Emballage egnet til fødevarer

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF

Bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer

 

 

Markedsføring af kosttilskud på internettet

E-handelsloven

Betalingsbekendtgørelsen

Kontrolbekendtgørelsen

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning

 

International handel

Veterinærkontrolbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU retsakter

Sammensatte produkter til kontrol: Kommissionens beslutning om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder.

Restriktionsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (ændres jævnligt).

Eksportbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om eksport af fødevarer til tredjelande.

Links til lovgivning og regler for lægemidler, herunder naturlægemidler
 

Lægemiddelloven

Lægemiddelloven

Naturlægemiddelbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler. Vitaminpræparatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vitamin- og mineralpræparater m.v..

Dopingloven: om forbud mod visse dopingmidler. Lov om euforiserende stoffer.

Vejledning vedr. markedsføring af naturlægemidler 

 

Hvor finder jeg lovgivningen?

Dansk lovgivning kan findes på Retsinformation, www.retsinfo.dk.

 

EU-lovgivning kan findes på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law.html

EU-lovgivning (konsoliderede tekster, dvs. sammenskrivning af lovgivning med senere ændringer), kan findes på EUR-Lex konsoliderede: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html

 

Læs mere:

Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sundhedsstyrelsen.dk

 

bottom of page