Lovgivning

Medlemsvirksomhedernes produkter fremstilles og markedsføres i henhold til en lang række love, bekendgørelser og myndighedsvejledninger. 

Overordnet skal fremstilling og markedsføring ske i overensstemmelse med Lægemiddelloven og Fødevarelovgivningen. Herunder er angivet link til den overordnede lovgivning, regler og vejledinger, listen er ikke udtømmende. 

Link til Lovgivning og regler for kosttilskud
 

Oversigt over relevant lovgivning ved markedsføring af kosttilskud

 

Generelle bestemmelser i fødevarelovgivningen Fødevareforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Fødevareloven: Lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014.

 

Registrering/autorisation af ny virksomhed Autorisationsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 1007 af 19. september 2014 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bemærk, at virksomheder, der indfører eller importerer kosttilskud, særskilt skal anmelde denne aktivitet til Fødevarestyrelsens kontrolenheder.

 

Specifikke bestemmelser vedrørende kosttilskud

Kosttilskudsdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 2002/46 af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud.

Kosttilskudsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1440 af 15. december 2009 om kosttilskud med senere ændringer.

 

Beskendtgørelsen for kosttilskud

 

 

Kosttilskudsvejledningen

 

 

EU-kosttilskudsdirektivet 

 

 

Anprisningsforordningen 

Anprisninger og mærkning af kosttilskud

Anprisningsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006/EF af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer.

Anprisningsvejledningen (Vejledning nr. 9450 af 27. juni 2014 om anprisningsforordningen).

Fødevareinformationsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne.

 

Mærkningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 234 af 6. marts 2015 om mærkning m.v. af fødevarer.

Mærkningsvejledningen (Vejledning nr. 9719 af 3. juli 2015 om mærkning af fødevarer).

 

Kosttilskuddet skal være sikkert at indtage

Fødevareforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (artikel 14).

Vejledning nr. 9381 af 22. august 2011 om sikkerhedsvurdering af kosttilskud.

Drogelisten: Drogelisten og tillægget hertil er en samling af konkrete toksikologiske vurderinger af planter og plantedele, foretaget af DTU Fødevareinstituttet se www.food.dtu.dk under Publikationer. Kan anvendes vejledende.

 

Tilsætning af vitaminer og mineraler

Kildeforordningen: Kommissionens Forordning (EF) nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår listerne over vitaminer og mineraler og former heraf, der kan tilsættes til fødevarer, herunder kosttilskud.

 

Næringsstoftilsætningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 889 af 10. juli 2015 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer.

 

Berigelsesforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer

 

Tilsætning af andre stoffer end vitaminer og/eller mineraler med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning til kosttilskud

Bekendtgørelse nr. 561 af 28. maj 2014 om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer eller mineraler til fødevarer.

 

Nye fødevarer eller fødevareingredienser

Novel food forordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser.

 

Fødevaretilsætningsstoffer m.m. i kosttilskuddet (tilsat med teknologisk formål)

Tilsætningsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætninger

EU listen over tilsætningsstoffer - Bilag II til 1333/2008

Kommissionens forordning (EU) Nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97.

Tilsætningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 542 af 27. maj 2013 om tilsætninger mv. til fødevarer

 

Enzymer

Enzymforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97.

Tilsætningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 542 af 27. maj 2013 om tilsætninger mv. til fødevarer.

 

Forurening af ingredienser i kosttilskud

Der er fastsat grænser for forurening af fødevarer fra tungmetaller, pesticider, dioxiner m.m.

Forureningsforordningen: Kommissionens forordning nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer med senere ændringer.

Forureningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 921 af 15. august 2014 om visse forureninger i fødevarer.

Tungmetalforordningen: Kommissionens forordning nr. 629/2008 af 2. juli 2008 som ændring til forordning nr.1881/2006 af maksimumgrænser for visse kontaminanter i fødevarer.

 

Emballage egnet til fødevarer

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF

Bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer

 

 

Markedsføring af kosttilskud på internettet

E-handelsloven: Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel.

Kontrol

Betalingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1545 af 23. december 2014 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Kontrolbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1004 af 17. september 2014 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater.

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning (Juni 2015).

 

International handel

Veterinærkontrolbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 368 af 7. april 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EUretsakter

Sammensatte produkter til kontrol: Kommissionens beslutning nr. 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF.

Restriktionsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 472 af 17. april 2015 om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (ændres jævnligt).

Eksportbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 722 af 26. maj 2015 om eksport af fødevarer til tredjelande.

Links til lovgivning og regler for lægemidler, herunder naturlægemidler
 

Lægemiddelloven

Lægemiddelloven: Lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler. Naturlægemiddelbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1233 af 12. december 2005 om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler. Vitaminpræparatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 752 af 1. juli 2008 om vitamin- og mineralpræparater m.v.. Dopingloven: Lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler. Lov om euforiserende stoffer: Lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer. 

 

Vejledning vedr. markedsføring af naturlægemidler 

 

Hvor finder jeg lovgivningen?

Dansk lovgivning kan findes på Retsinformation, www.retsinfo.dk.

 

EU-lovgivning kan findes på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law.html

EU-lovgivning (konsoliderede tekster, dvs. sammenskrivning af lovgivning med senere ændringer), kan findes på EUR-Lex konsoliderede: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html

 

Læs mere:

Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sundhedsstyrelsen.dk

 

© 2016 Helsebanchens Leverandørforening

  • Facebook Social Icon